January 29, 2012

Approaching Women

You miss 100% of the shots you don’t take